Fifty-One International

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING 

Versie 1 - 6 september 2018


I. Voorwerp

FIFTY-ONE INTERNATIONAL is een vereniging van serviceclubs die op 21 oktober 1966 werd opgericht in Waterloo. De serviceclubs die er deel van uitmaken zijn volgens hun taal en land gegroepeerd in districten.

FIFTY-ONE INTERNATIONAL hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens die zij in het kader van haar activiteiten als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

De verwerking verwijst naar alle bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens op grond waarvan een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Dit privacybeleid heeft tot doel de personen die bij die verwerkingen betrokken zijn alle informatie te verstrekken die krachtens de toepasselijke regelgeving vereist is, waaronder de informatie vereist door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming of “GDPR”).

II. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De internationale vereniging zonder winstoogmerk Fifty-One International, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 1070 Brussel, Paepsemlaan 16 bus 5, en die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0477.129.340 (hierna ‘Fifty-One International’ genoemd), vertegenwoordigd door haar secretaris-generaal, staat in voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens in het kader van haar beheersactiviteiten.

FIFTY-ONE INTERNATIONAL verwerkt persoonsgegevens:

 • van de leden en kandidaat-leden van de clubs die deel uitmaken van de vereniging;
 • van de gebruikers van de website http://www.fifty-one-international.org/nl/reserve-aux-membres-5/ (hierna ‘de website van Fifty-One International’ genoemd) en/of van de mobiele app van FOI (hierna ‘de FOI-app’ genoemd).

De personen waarvan persoonsgegevens door FIFTY-ONE INTERNATIONAL als verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt worden hierna samen “de Leden” en individueel “het Lid” genoemd.

Fifty-One International gebruikt de persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt enkel voor de opdrachten die zijn vastgelegd in haar statuten en huishoudelijk reglement.  Ze neemt de nodige passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de verwerkingen aan de voorschriften van de GDPR voldoen.

III. Contact

Bij vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, en met name om uw rechten zoals bepaald in artikel V hierna uit te oefenen, kan de Gebruiker contact opnemen met :

Fifty-One International, Secretariaat Generaal, Paepsemlaan 16 – bus 5, 1070 Brussel

info@fifty-one-international.org

Tel. : + 32 (0)2 452 97 70.

Contactformulieren worden ook ter beschikking van de Gebruikers gesteld via de online helpdesk van de Fifty-One International Website.

IV. Gegevensverwerkingen

Het beheer van de bewegingen van leden van de vereniging

1.Doel

FIFTY-ONE INTERNATIONAL verwerkt persoonsgegevens voor doeleinden die betrekking hebben op het beheer van leden.

Het beheer van de leden omvat de volgende aspecten:

 • Het beheer van de formulieren met betrekking tot de bewegingen van de kandidaat-leden en leden: ‘Voorstel van kandidatuur’, ‘Aanvraag tot lidmaatschap’, ‘Beëindiging van lidmaatschap’ (ontslag, overlijden, uitsluiting), ‘Aanvraag tot overplaatsing’, ‘Terugkeer voormalig lid’, ‘Aanvraag non-activiteit’, in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement van Fifty-One International. Al deze formulieren worden ondertekend door de voorzitter van de club en de gouverneur van het district en voor gezien ondertekend door het secretariaat-generaal van Fifty-One International. De formulieren ‘Aanvraag tot lidmaatschap’ worden bovendien ondertekend door het betrokken lid dat “verklaart toe te treden tot FIFTY-ONE INTERNATIONAL als lid van deze club. Het lid verbindt zich er op zijn erewoord toe om de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging naar de letter en de geest na te leven, en de verplichtingen die er voor hem uit voortvloeien zo goed mogelijk te vervullen”.

 • e registratie van deze bewegingen op de website van Fifty-One International en de publicatie van de namen van de betrokken leden in het maandbulletin van Fifty-One International. 

2.Rechtsgrond voor de verwerking

De verwerking is noodzakelijk wegens de verplichtingen waaraan Fifty-One International onderworpen is krachtens:

 • de Belgische wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, laatst gewijzigd op 1 januari 2004;
 • de statuten van Fifty-One International, editie van juni 2018;
 • het huishoudelijk reglement van Fifty-One International, editie van juni 2013.

3.Herkomst van de gegevens

De clubs delen de betrokken persoonsgegevens mee via de gouverneur van het district aan de hand van de bovenvermelde formulieren.

4.Categorieën van verwerkte gegevens

De clubs delen de volgende persoonsgegevens mee over de leden:

- verplichte gegevens: naam, voornaam, naam en voornaam van de partner, geboortedatum, geslacht;

- privégegevens: adres, vast en/of mobiel telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres;

- beroepsgegevens: classificatie, onderneming, adres, vast telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres.méro de fax, l’adresse email

Aan elk lid wordt een identificatienummer, een login (privé e-mailadres) en een wachtwoord toegekend waarmee hij kan inloggen op de website van Fifty-One International en zijn persoonsgegevens kan raadplegen.

5.Ontvangers van de gegevens

De persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor de leden van de vereniging.

Ze worden niet doorgegeven aan derden.

6.Doorgifte van de gegevens

De verwerking houdt geen doorgifte van persoonsgegevens in naar een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte.

7.Besluitvorming op basis van een louter geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering

De verwerking houdt geen besluitvorming in die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering.

8.Bewaartermijn

De formulieren met persoonsgegevens worden bijgehouden tot de ontbinding van de vereniging.

Het beheer van de leden van de vereniging

9.Doel

Fifty-One International verwerkt persoonsgegevens voor doeleinden die verband houden met het beheer van de leden van de vereniging.

Dit beheer omvat de volgende aspecten:

 • De bijwerking op de website van Fifty-One International van de datum van opname in de vereniging, de datum van toetreding tot een club van de vereniging, de datum van verlaten van de vereniging, het statuut van het lid (‘charter member’, non-activiteit, in memoriam, ontslag, uitsluiting);

 • De bijwerking van de samenstelling van de comités en commissies van de clubs, de districtcomités, de General Council van Fifty-One International.

 • De informatieverstrekking aan de leden over hun persoonsgegevens en de uitvoering van de door de leden en clubs gevraagde correcties.

 • De regelmatige bijwerking van het centrale bestand van de leden van de vereniging op basis van de gegevens van de website van Fifty-One International.

10. Rechtsgrond voor de verwerking

De verwerking is noodzakelijk wegens de verplichtingen waaraan Fifty-One International onderworpen is krachtens:

 • de Belgische wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, laatst gewijzigd op 1 januari 2004;

 • de statuten van Fifty-One International, editie van juni 2018;

 • het huishoudelijk reglement van Fifty-One International, editie van juni 2013.

11. Herkomst van de gegevens

De betrokken persoonsgegevens worden door de leden, de clubs, de districten en de General Council doorgegeven. 

12.Categorieën van verwerkte gegevens

De clubs delen de volgende persoonsgegevens mee over de leden:

- verplichte gegevens: naam, voornaam, naam en voornaam van de partner, geboortedatum, geslacht;

- privégegevens: adres, vast en/of mobiel telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres;

- beroepsgegevens: classificatie, onderneming, adres, vast telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres.méro de fax, l’adresse email

Bij deze gegevens komen nog een login, de taal en de volgende gegevens: 

- AHM (actief erelid)

- Senior Member

- HM (erelid)

- op non-actief sinds (met de datum)

- in verlof sinds (met de datum)

Historiek van het lid: naam van de club, statuut, inkomende beweging (kandidaat, nieuw lid, overplaatsing, terugkeer van voormalig lid), datum van de beweging (jaar-maand), nummer van het FOI-bulletin waarin de inkomende beweging werd gepubliceerd, uitgaande beweging (lid, nieuw lid, overplaatsing, ontslag, overlijden, uitsluiting), datum van de beweging (jaar-maand), nummer van het bulletin waarin de uitgaande beweging werd gepubliceerd.

Functies in het comité van de club: naam van de club, functie (voorzitter, vicevoorzitter, past-voorzitter, secretaris, penningmeester, protocolchef), van (jaar-maand) tot (jaar-maand), commentaar.

Functies in de commissies van de club: naam van de club, functie (interne zaken, externe zaken, dienst aan de gemeenschap, juridische zaken, contactman, Directory Web, enz.) van (jaar-maand) tot (jaar-maand), commentaar.

Functies in het comité van het district: identificatie van het district, functie (gouverneur, vicegouverneur, past gouverneur, secretaris, penningmeester, enz.) van (jaar-maand) tot (jaar-maand), commentaar.

Functies in de General Council: functie (gouverneur-generaal, secretaris-generaal, penningmeester-generaal, vicegouverneur-generaal, past gouverneur-generaal, bestuurder), van (jaar-maand) tot (jaar-maand), commentaar.

De gegevens over de clubs: naast hun specifieke gegevens zoals naam, datum van hun 1e officiële vergadering, oprichtingsvergadering, overhandiging charter, dagen en plaatsen van vergaderingen, omvatten ze voor het lopende jaar:

- De samenstelling van het comité van de club: naam, voornaam, functie, van (jaar-maand) tot (jaar-maand), commentaar.

- De samenstelling van de commissies van de club: naam, voornaam, functie, van (jaar-maand) tot (jaar-maand), commentaar.

- De historiek van de voorzitters van de club: naam, voornaam, van (jaar-maand) tot (jaar-maand), commentaar.

- De lijst van de ‘in memoriams’ (overleden clubleden): naam, voornaam, datum (jaar-maand).

13.Ontvangers van de gegevens

De persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor het Secretariaat-Generaal van de Fifty-One International.

Ze worden niet doorgegeven aan derden.

14.Doorgifte van de gegevens

De verwerking houdt geen doorgifte van persoonsgegevens in naar een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte.

15.Besluitvorming op basis van een louter geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering

De verwerking houdt geen besluitvorming in die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering.

16.Bewaartermijn

De formulieren met persoonsgegevens worden bijgehouden tot de ontbinding van de vereniging.

De mobiele FOI-app

17.Doel

Fifty-One International heeft voor de leden van de vereniging een mobiele app ontwikkeld waarmee ze via hun mobiele telefoon gemakkelijk in contact kunnen komen met andere leden van de vereniging. De app draait op iOS (iPhone), Android en Windows Mobile.

18.Rechtsgrond voor de verwerking

De verwerking is noodzakelijk wegens de verplichtingen waaraan Fifty-One International onderworpen is krachtens:

 • de Belgische wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, laatst gewijzigd op 1 januari 2004;

 • de statuten van Fifty-One International, editie van juni 2018;

 • het huishoudelijk reglement van Fifty-One International, editie van juni 2013.

19.Herkomst van de gegevens

De betrokken persoonsgegevens zijn afkomstig van de website van Fifty-One International.

20.Categorieën van verwerkte gegevens

De persoonsgegevens die afkomstig zijn van de website en met de app kunnen worden geraadpleegd, zijn:

- de naam en voornaam van het lid, zijn district en zijn club;

- privégegevens: geboortedatum, adres, knoppen: vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, sms, e-mail;

- beroepsgegevens: onderneming, professioneel adres, knoppen: vast telefoonnummer, e-mail, faxnummer;

21.Ontvangers van de gegevens

De persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor de leden van de vereniging.

Ze worden niet doorgegeven aan derden.

22.Doorgifte van de gegevens

De verwerking houdt geen doorgifte van persoonsgegevens in naar een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte.

23.Besluitvorming op basis van een louter geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering

De verwerking houdt geen besluitvorming in die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering.

24.Bewaartermijn

Persoonlijke gegevens worden bijgehouden voor alle leden van de vereniging tot het einde van hun lidmaatschap (ontslag, overlijden, uitsluiting).

Statistieken

25.Doel

Fifty-One International verwerkt de persoonsgegevens van de leden en voormalige leden voor onderzoek en de opmaak van statistieken, onder meer de historiek van de evolutie van de vereniging.

26.Rechtsgrond voor de verwerking

Deze verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die Fifty-One International nastreeft in verband met het doel van de verwerking.

27.Herkomst van de gegevens

De betrokken persoonsgegevens worden opgenomen in het centrale bestand van de leden van de vereniging.

28.Categorieën van verwerkte gegevens

De clubs delen de volgende persoonsgegevens mee over de leden:

- verplichte gegevens: naam, voornaam, naam en voornaam van de partner, geboortedatum, geslacht;

- privégegevens: adres, vast en/of mobiel telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres;

- beroepsgegevens: classificatie, onderneming, adres, vast telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres.méro de fax, l’adresse email

Bij deze gegevens komen nog een login, de taal en de volgende gegevens: 

- AHM (actief erelid)

- Senior Member

- HM (erelid)

- op non-actief sinds (met de datum)

- in verlof sinds (met de datum)

Historiek van het lid: naam van de club, statuut, inkomende beweging (kandidaat, nieuw lid, overplaatsing, terugkeer van voormalig lid), datum van de beweging (jaar-maand), nummer van het FOI-bulletin waarin de inkomende beweging werd gepubliceerd, uitgaande beweging (lid, nieuw lid, overplaatsing, ontslag, overlijden, uitsluiting), datum van de beweging (jaar-maand), nummer van het bulletin waarin de uitgaande beweging werd gepubliceerd.

Functies in het comité van de club: naam van de club, functie (voorzitter, vicevoorzitter, past-voorzitter, secretaris, penningmeester, protocolchef), van (jaar-maand) tot (jaar-maand), commentaar.

Functies in de commissies van de club: naam van de club, functie (interne zaken, externe zaken, dienst aan de gemeenschap, juridische zaken, contactman, Directory Web, enz.) van (jaar-maand) tot (jaar-maand), commentaar.

Functies in het comité van het district: identificatie van het district, functie (gouverneur, vicegouverneur, past gouverneur, secretaris, penningmeester, enz.) van (jaar-maand) tot (jaar-maand), commentaar.

Functies in de General Council: functie (gouverneur-generaal, secretaris-generaal, penningmeester-generaal, vicegouverneur-generaal, past gouverneur-generaal, bestuurder), van (jaar-maand) tot (jaar-maand), commentaar.

De gegevens over de clubs: naast hun specifieke gegevens zoals naam, datum van hun 1e officiële vergadering, oprichtingsvergadering, overhandiging charter, dagen en plaatsen van vergaderingen, omvatten ze voor het lopende jaar:

- De samenstelling van het comité van de club: naam, voornaam, functie, van (jaar-maand) tot (jaar-maand), commentaar.

- De samenstelling van de commissies van de club: naam, voornaam, functie, van (jaar-maand) tot (jaar-maand), commentaar.

- De historiek van de voorzitters van de club: naam, voornaam, van (jaar-maand) tot (jaar-maand), commentaar.

- De lijst van de ‘in memoriams’ (overleden clubleden): naam, voornaam, datum (jaar-maand).

29.Ontvangers van de gegevens

De persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor het Secretariaat-Generaal van de Fifty-One International.

Ze worden niet doorgegeven aan derden.

30.Doorgifte van de gegevens

De verwerking houdt geen doorgifte van persoonsgegevens in naar een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte.

31.Besluitvorming op basis van een louter geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering

De verwerking houdt geen besluitvorming in die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering.

32.Bewaartermijn

De formulieren met persoonsgegevens worden bijgehouden tot de ontbinding van de vereniging.

V. Rechten van het lid

Inleiding

Fifty-One International mag niet weigeren gevolg te geven aan het verzoek van een lid om diens rechten uit hoofde van dit artikel V uit te oefenen, tenzij zij aantoont dat zij niet in staat is het betrokken lid te identificeren.

Fifty-One International verstrekt het lid date één of meerdere van de hierna volgende rechten uitoefent onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. In dat geval stelt Fifty-One International het lid in kennis van een dergelijke verlenging en van de motieven ervan.

Wanneer het lid zijn verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt door de Fifty-One International.

Wanneer Fifty-One International geen gevolg geeft aan het verzoek van het lid, deelt zij deze laatste onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek mee waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven, en informeert zij hem over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en beroep bij de rechter in te stellen.

De verzoeken krachtens het huidige artikel V geschieden kosteloos tenzij wanneer verzoeken van een lid kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter. In dat geval mag Fifty-One International ofwel de betaling van een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee die verzoeken gepaard gaan ofwel weigeren gevolg te geven aan die verzoeken.

Wanneer Fifty-One International redenen heeft om te twijfelen aan de identiteit van het dat het verzoek indient, kan Fifty-One International om aanvullende informatieve vragen die nodig is ter bevestiging van de identiteit van de betrokkene.

De Gebruiker heeft het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Recht op inzage

Het Lid heeft het recht om van Fifty-One International uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden ;

 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens ;

 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, met name ontvangers in landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties ;

 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen ;

 • dat het lid het recht heeft Fifty-One International te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken ;

 • dat het lid het recht heeft klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ; 

 • wanneer de persoonsgegevens niet bij het lid worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens ;

 • het bestaan, in voorkomend geval, van een uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor het lid.

Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land dat geen deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of een internationale organisatie, heeft het lid het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen inzake de doorgifte.

Het Lid heeft het recht om een eerste kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt, kosteloos van Fifty-One International te verkrijgen. Dit recht doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen, en met name de zakengeheimen en intellectuele eigendomsrechten van Fifty-One International.

Wanneer het lid zijn verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.

Indien de betrokkene om bijkomende kopieën verzoekt, kan Fifty-One International op basis van administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen die hier forfaitair op 25,00 EUR wordt vastgesteld voor elke bijkomende kopie aangevraagd door de betrokkene.  Het Lid heeft het recht om van Fifty-One International kosteloos en onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

Rectificatie

Het Lid heeft het recht om van Fifty-One International kosteloos en onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht op vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Gegevenswissing

Het Lid heeft het recht van Fifty-One International zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en Fifty-One International is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt ;

 • het Lid trekt de toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking ; 

 • het Lid maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig dit beleid ;

 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt ;

 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een i wettelijke verplichting die op Fifty-One International rust ;

Wanneer Fifty-One International de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt zij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de Gebruiker de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing voor zover verwerking nodig is:

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie ;

 • voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting die op Fifty-One International rust ;

 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering ;

 • met het oog op statistische doeleinden, voor zover het recht op gegevenswissing de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen.

Recht op beperking van de verwerking

Het Lid heeft het recht van Fifty-One Internationl de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is :

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door het Lid, gedurende een periode die Fifty-One International in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren ;

 • de verwerking is onrechtmatig en het Lid verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan ;

 • Fifty-One International heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar het Lid heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering ;

 • het Lid heeft bezwaar gemaakt tegen een verwerking op basis van de behartiging van de gerechtvaardigde belangen tijdens de verificatie op de vraag of die gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van het Lid.

Wanneer de verwerking is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van het Lid of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang.

Het Lid een beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt Fifty-One International op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking

Fifty-One International stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking overeenkomstig dit beleid, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. Fifty-One International verstrekt het Lid informatie over deze ontvangers indien het Lid hierom verzoekt. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Onder voorbehoud van de rechten en vrijheden van derden, hebben de Leden het recht de hen betreffende persoonsgegevens, die zij aan Fifty-One International hebben verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en zij hebben het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door Fifty-One International, indien: 

- de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst ; en

de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. 

Bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft het Lid het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van Fifty-One International naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat de bepalingen inzake het recht op gegevenswissing onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Recht van bezwaar

 • Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft het Lid te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer het Lid bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

 • het Lid heeft het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Fifty-One International van hem betreffende persoonsgegevens.

Fifty-One International staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van het Lid of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Het Lid heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft, behalve indien het besluit :

 • is toegestaan bij een wettelijke bepaling die op Fifty-One International van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van het Lid; of 

 • noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen het Lid en Fifty-One International ; of 

 • berust op de uitdrukkelijke toestemming van het Lid.

In de laatste twee gevallen treft Fifty-One International passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van het Lid, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van Fifty-One International, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.